Vi kan industriservice

Bra underhållna och väldimensionerade ventilations system skapar en bra innemiljö och god driftsekonomi. Detta är inget påstående utan ett välkänt faktum  inom branschen. Holjeplåt AB är ett företag som länge sysslat med ventilationsmontage.  Avancerade ventilationssystem kräver ständigt tillsyn för att fungera på ett  tillfredsställande och ekonomiskt sätt samt får att uppfylla lagstadgade krav. Vanliga  brister är felaktiga luftflöden, föroreningar i luftintag, fläktar och kanaler, fel på styr  & reglerutrustning samt smutsiga filter. Av den anledningen är underhåll och service samt  obligatoriska ventilationskontroller viktiga delar för att uppnå maximal  driftsekonomi och bra inomhusklimat.

Allmänt om drift och underhåll av en ventilationsanläggning

Ett ventilationssystem kräver ett regelbundet underhåll för att  fungera på det sätt som ursprungligen var avsett. Drifttider och temperatur skall frekvent  kontrolleras och med ett visst intervall skall även en mer grundläggande inventering göras.Om  ett ventilationssystem underhålls på regelbunden basis minskar anläggningens energibehov och  inneklimatet förbättras.

 • För att inte högsta tillåtna tryckfall ska överskridas måste  filterstatusen kontrolleras. Normalt brukar filtren bytas vid  luftflödesminskningar på mellan 15 & 20%.
 • Med vissa intervall måste delar av luftbehandlingsaggregaten,  så som exempelvis värme- och kylbatterier, rengöras från beläggningar.  Även gallren vid luftintag måste regelbundet göras rent.
 • Kontrollera och håll alla kilrep lagom spända.
 • Kontrollera alla frysskydd innan eldningssäsongen börjar.
 • Kontrollera styr- och reglerutrustning cirka en gång per år.
 • Smörj spjällbladens axeltappar så att de gör lätt och  kontrollera dess tätande funktion.
 • Smörj lager och dylikt enligt tillverkarnas anvisningar.
 • Smörj spindlar i motorventiler någon gång per år så att de  löper lätt och inte kärvar. Kolla smörjinstruktionerna.
 • Rengör ytterväggsgaller, fläktar och aggregat någon gång per  år.
 • Som regel finns det skötselinstruktioner för varje aggregat och  komponent i en anläggning. Läs igenom dessa och följ dess  instruktioner.
 • Kontrollera med jämna mellanrum tryck och temperatur på de  instrument som finns i anläggningen och dokumentera dessa i en  driftjournal.
 • Rengör regelbundet till- och frånluftdon.
 • Håll apparater och komponenter rena.
 • Finns det brandspjäll i lokalen ska dessa vara märkta och  rengöras vid behov. Kontrollera att spjällen har rätt läge under normal  drift respektive vid stoppat läge.